Regulamin Korzystania z Usług ArchieBot

 

I.               Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.     Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z Usług ArchieBot.

 

2.     Usługi ArchieBot – świadczone drogą elektroniczną usługi umożliwiające szeroko rozumianą komunikację i kolaborację za pośrednictwem sieci Internet, szczegółowo opisane w Umowie.

 

3.     Serwis Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem https://archiebot.com/.

 

4.     Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Usługi ArchieBot w jakiejkolwiek roli.

 

5.     Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, z którą Usługodawca zawał Umowę, i która dopuszcza do korzystania z Usługi ArchieBot Użytkowników (osobiście, lub działając przez innych Użytkowników, których już dopuściła do korzystania z usługi). Klient korzystający z Usług ArchieBot jest uważany za Użytkownika.

 

6.     Umowa – umowa na korzystanie z Usług ArchieBot zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem zawierająca w szczególności zakres dostępnych Usług ArchieBot, okres dostępu do Usług ArchieBot oraz warunki płatności za dostęp do Usług ArchieBot.

 

7.     Konto - jedno stanowisko, w ramach którego Klient może korzystać w danym czasie z Usługi ArchieBot.

 

8.     Panel Administracyjny Klienta – część Serwisu Internetowego, za pośrednictwem którego Klient może korzystać i zarządzać w zakresie wskazanym przez Usługodawcę z Usług ArchieBot.

 

9.     Materiał Użytkownika – treści słowne, graficzne, audio lub wideo, które Użytkownik może przesyłać za pośrednictwem Usług ArchieBot lub zamieszcza w Serwisie Internetowym. Materiał Użytkownika nie może zawierać wizerunków osób fizycznych, chyba że są one dostępne wyłącznie dla innych zalogowanych Użytkowników.

 

10. UsługodawcaRTCLab sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000613170, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł, posiadającą NIP: 5842748894.

 

11. Konsument – osoba korzystająca z Usług ArchieBot w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług ArchieBot i znajduje zastosowanie w stosunku do Klienta wtedy, gdy z Umowy nie wynika nic innego.

 

2.     Usługi ArchieBot świadczone są przez Usługodawcę.

 

3.     Podstawową funkcjonalnością Usług ArchieBot jest umożliwienie wzajemnej komunikacji Użytkownikom audio, wideo lub tekstowej. 

 

4.     Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Usług ArchieBot są następujące:

a)    Komputer z dostępem do Internetu;

b)    Dostęp do poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego;

c)    Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

d)    Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 55 lub nowszej, lub Opera w wersji 44, lub Safari w wersji 11.

e)    w celu korzystania z funkcjonalności wideo i audio komputer Użytkownika powinien być wyposażony w kamerę oraz mikrofon.

 

5.     Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego oraz pobrać go tutaj i sporządzić wydruk.

 

6.     Usługodawca dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Usług ArchieBot przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Usług ArchieBot w celu przeprowadzania ich konserwacji, aktualizacji lub napraw.

 

7.     Usługodawca dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Usług ArchieBot działały poprawnie. Tym niemniej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Usług ArchieBot.

 

8.     W szczególności Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody (w tym rzeczywiste, pośrednie i utracone korzyści) spowodowane brakiem dostępu lub nieprawidłowym działaniem Usług ArchieBot, chyba że:

 

a)    co innego wynika z Umowy,

b)    szkoda wyrządzona została przez Usługodawcę umyślnie,

c)    poszkodowany jest Konsumentem – w takim wypadku zakres odpowiedzialności Usługodawcy określają mające zastosowanie przepisy prawa w stosunku do Konsumentów.

 

 

III. Zasady korzystania z Usług ArchieBot

 

1.     Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy Usług ArchieBot i Serwisu Internetowego, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu Internetowego podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich i praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcy lub innym podmiotom.

 

2.     Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Usług ArchieBot ani Serwisu Internetowego i ich elementów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

 

3.     Użytkownik może korzystać z Usług ArchieBot wyłącznie za pośrednictwem Konta udostępnionego Użytkownikowi przez Klienta zgodnie z Umową. Umowa określa zakres Usług ArchieBot z jakich korzystać będą mogli Użytkownicy, którym Usługi ArchieBot zostały udostępnione przez danego Klienta.

 

4.     Klient może zarządzać swoimi Kontami i Usługami ArchieBot w ramach funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę za pośrednictwem Panelu Administracyjnego Klienta. Logowanie do Panelu Administracji Klienta wymaga podania loginu i hasła.

 

5.     Klient nie jest uprawniony do umożliwiania jakiejkolwiek osobie trzeciej, niestanowiącej personelu Klienta dostępu do Usług ArchieBot lub swojego Panelu Administracji Klienta, chyba że co innego wynika z treści Umowy.

 

6.     Do korzystania z podstawowych funkcjonalności Usług ArchieBot nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania.  Korzystanie z niektórych funkcjonalności ArchieBot może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania na urządzeniu Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na stronach Serwisu Internetowego.

 

7.     Usługodawca bez zlecenia ze strony Użytkownika nie zapisuje żadnej komunikacji pomiędzy Użytkownikami.

 

8.     Użytkownik przesyłając lub zamieszczając Materiały Użytkownika reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały Użytkownika.

 

9.     Niedopuszczalne jest przesyłanie lub umieszczanie przez Użytkownika Materiałów Użytkownika sprzecznych z przepisami mającego zastosowanie prawa lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności:

 

a)    treści o charakterze pornograficznym,

b)    treści stanowiących niedozwoloną prawem reklamę: alkoholu, wyrobów nikotynowych lub gier hazardowych,

c)    treści naruszających prawa autorskie osób trzecich.

 

10. Niedopuszczalne jest również korzystanie z Usług ArchieBot w celu niezgodnym z mającymi zastosowanie przepisami prawa, w szczególności w celu organizowania gier hazardowych, w tym pokera.

 

11. Usługi ArchieBot nie są przeznaczone i nie może być wykorzystywane na potrzeby telemarketingu lub centrum telefonicznego, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej.

 

12. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do niektórych lub wszystkich Kont w przypadku, jeżeli Klient lub Użytkownik przy korzystaniu z Usługi ArchieBot dopuszcza się nietypowych czynności, odbiegających od normalnego korzystania z Usługi ArchieBot zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności mogących powodować przeciążenie systemu Usługodawcy, takich jak np. nawiązywanie wielu krótkotrwałych połączeń,

 

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania możliwości przesyłania lub umieszczenia Materiałów Użytkownika naruszających niniejszy Regulamin bez powiadamiania Użytkownika, jak również prawo do blokowania możliwości korzystania z Usług ArchieBot w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

  1. Użytkownik w momencie przesłania lub zamieszczenia Materiału Użytkownika udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na korzystanie z treści Materiału Użytkownika jako całości, jak i wszystkich elementów zawartych w Materiale Użytkownika, w całości i we fragmentach, z modyfikacjami i bez, bez ograniczeń czasowych, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji odpłatnej lub nieodpłatnej, na tych samych zasadach w celu umożliwienia świadczenia Usługi ArchieBot.

 

  1. Usługodawca, działając również przez wyznaczonych moderatorów, uprawniony jest do dowolnego przeniesienia lub zmodyfikowania Materiału Użytkownika, jak również do zablokowania lub usunięcia Materiału Użytkownika lub całej dyskusji w przypadku, jeżeli Materiał Użytkownika narusza niniejszy Regulamin.

 

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika, który narusza Regulamin zamieszczając na nim treści bądź inne materiały o charakterze reklamowym wynagrodzeniem, jak za zamieszczenie reklamy na warunkach komercyjnych.

 

  1. W przypadku, jeżeli w związku z naruszeniem przepisów prawa lub praw osoby trzeciej przez jakikolwiek Materiał Użytkownika zamieszczony lub przesłany w ramach korzystania z Usług ArchieBot, Usługodawcy groziła odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu, Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę z takiej odpowiedzialności w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, a w przypadku, jeżeli Usługodawca poniesie straty lub koszty, do zwrotu takich strat lub kosztów w pełnej wysokości.

 

 

IV. Odpowiedzialność Klienta     

1.   Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Usług ArchieBot przez wszystkich Użytkowników, którym udostępnił możliwość korzystania z Usług ArchieBot, i którym udostępnili taką możliwość Użytkownicy, którym Klient wcześniej udostępnił możliwość korzystania z Usług ArchieBot.

2.   W okresie trwania Umowy Klient w zobowiązany jest powstrzymać się od:

a) wyrażania osobom trzecim lub publicznie jakichkolwiek negatywnych opinii na temat Usługodawcy, Usług ArchieBot lub Serwisu Internetowego,

b) prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Usług ArchieBot,

c) działania w jakikolwiek sposób na szkodę Usługodawcy, jego personelu lub współpracowników lub Usług ArchieBot.

3.   Niezależnie od treści Umowy, Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) Klient narusza Umowę lub Regulamin i nie zaprzestaje naruszeń pomimo upomnienia, przy czym w przypadku naruszenia istotnych postanowień Umowy lub Regulaminu Usługodawca może rozwiązać Umowę bez dodatkowego upomnienia;

b) Klient wykorzystuje lub zezwala na wykorzystywanie Usług ArchieBot do działalności niezgodnej z jakimkolwiek mającym zastosowanie prawem lub w celu niezgodnym z Umową lub Regulaminem,

c) Klient opóźnia się z płatnością jakiegokolwiek wynagrodzenia przewidzianego Umową lub jej załącznikami.

 

V. Reklamacje

 

1.     Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usług ArchieBot należy kierować na adres: support@archiebot.com W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.

 

2.     Usługodawca rozpatrywać będzie reklamację w terminie do 30 dni kalendarzowych.

 

VI. Dane osobowe

 

1.     Administratorem danych Użytkownika korzystającego z Usług ArchieBot jest Klient. Jeżeli Klient objęty jest działaniem Prawa Unii Europejskiej wszelkie prawa Użytkownika i obowiązki Administratora w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) realizowane są w relacji z Klientem. Jeżeli Klient nie jest objęty działaniem Prawa Unii Europejskiej, w/w aspekty regulowane są przez inne prawo właściwe dla Klienta.

 

2.     W kontekście postanowień ust.1 powyżej Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym, któremu Klient powierzył na podstawie odrębnej umowy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. Zawarcie takiej umowy z Klientem jest warunkiem koniecznym korzystania z Usług ArchieBot.

 

3.     Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności Serwisu Internetowego i danych osobowych ewentualnie przetwarzanych w ramach Serwisu Internetowego w kontekście plików cookie i innych technologii na stronie www zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności oraz Polityka cookie i inne technologie na stronie WWW

 

 

VII. Postanowienie końcowe

 

  1. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W przypadku Klientów lub Użytkowników nie będących Konsumentami, Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze Serwisu Internetowego jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  3. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Usług ArchieBot lub Serwisu Internetowego lub oferty Usługodawcy. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane na łamach Serwisu Internetowego i zaczną obowiązywać od momentu opublikowania Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu Internetowego, chyba że Usługodawca poinformuje o innym momencie wejścia zmian w życie.